Podmínky služby

Kryptoměny:

2,117

Burzy:

10

Tržní kapitalizace:

$2,120,510,893,508

Objem za 24 hodin:

$49,881,013,638

Analytika

Můžeme používat poskytovatele třetích stran k monitorování a analýze používání naší Služby.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (vyjma obsahu poskytovaného uživateli), funkce a funkcionalita jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Bitculator a jejích licenciantů. Služba je chráněna autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony vnitrostátními i zahraničními. Naše ochranné známky nesmí být používány v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Bitculator.

Hlášení chyb a zpětná vazba

Můžete nám poskytnout přímo na adrese [email protected] nebo prostřednictvím stránek a nástrojů třetích stran informace a zpětnou vazbu ohledně chyb, návrhů na vylepšení, nápadů, problémů, stížností a jiných záležitostí týkajících se naší Služby ('Zpětná vazba'). Souhlasíte a souhlasíte s tím, že: (i) nebudete uchovávat, získávat nebo uplatňovat žádné právo duševního vlastnictví nebo jiné právo, název nebo zájem ve Zpětné vazbě; (ii) společnost může mít vývojové nápady podobné Zpětné vazbě; (iii) Zpětná vazba neobsahuje důvěrné nebo vlastní informace od vás nebo jakékoliv třetí strany; a (iv) společnost není vázána žádnou povinností mlčenlivosti ve vztahu k Zpětné vazbě. V případě, že převod vlastnictví k Zpětné vazbě není možný v důsledku platných nucených zákonů, udělujete společnosti a jejím přidruženým společnostem výhradní, přenosné, neodvolatelné, bezplatné, sublicencovatelné, neomezené a trvalé právo používat (včetně kopírování, modifikace, vytváření odvozených děl, publikování, distribuce a komercializace) Zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a pro jakýkoliv účel.

Komunikace

Používáním naší Služby souhlasíte s přihlášením k odběru newsletterů, marketingových nebo propagačních materiálů a dalších informací, které vám můžeme zasílat. Můžete však odhlásit příjem všech těchto komunikací od nás následováním odkazu na odhlášení nebo e-mailem na adresu [email protected].

Kontaktujte nás

Prosdím zašlete své zpětné vazby, komentáře nebo žádosti o technickou podporu na email: [email protected] nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Nákupy

Pokud si přejete zakoupit jakýkoli produkt nebo službu dostupnou prostřednictvím Služby (“Nákup”), může být vás požádáno o poskytnutí určitých informací relevantních pro váš Nákup, včetně, ale ne omezeně na, číslo vaší kreditní nebo debetní karty, expirační datum karty, vaše fakturační adresa a informace o doručení. Prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte právní právo používat jakékoli karty nebo jiné platební metody v souvislosti s jakýmkoli Nákupem; a (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a kompletní. Můžeme využívat služby třetích stran za účelem usnadnění platby a dokončení Nákupů. Odesláním svých informací nám udělujete právo poskytovat tyto informace těmto třetím stranám v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku kdykoli z důvodů, včetně, ale ne omezeně na: dostupnost produktu nebo služby, chyby v popisu nebo ceně produktu nebo služby, chyba ve vaší objednávce nebo jiné důvody. Vyhražujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku v případě podezření na podvod nebo neoprávněnou nebo nelegální transakci.

Obsah

Naše Služba vám umožňuje zveřejňovat, odkazovat, ukládat, sdílet a jinak zpřístupňovat určité informace, text, grafiku, videa nebo jiný materiál („Obsah“). Jste odpovědní za Obsah, který zveřejníte nebo zpřístupníte prostřednictvím Služby, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti. Zveřejněním Obsahu prostřednictvím Služby prohlašujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (patří vám) a/nebo máte právo jej používat a právo nám udělit práva a licenci, jak je uvedeno v těchto Podmínkách, a (ii) zveřejnění vašeho Obsahu prostřednictvím Služby nezpůsobuje porušení práv k soukromí, práv osobnosti, autorských práv, smluvních práv nebo jakýchkoli jiných práv osoby nebo subjektu. Vyhrazujeme si právo ukončit účet každého, kdo poruší autorské právo. Uchováváte si všechna svá práva k jakémukoli Obsahu, který odesíláte, zveřejňujete nebo zobrazujete prostřednictvím Služby, a jste zodpovědní za ochranu těchto práv. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za Obsah, který vy nebo třetí strana zveřejní nebo zobrazí prostřednictvím Služby. Nicméně zveřejněním Obsahu prostřednictvím Služby nám udělujete právo a licenci používat, upravovat, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat takový Obsah prostřednictvím Služby. Souhlasíte, že tato licence zahrnuje právo nám umožnit zpřístupnit váš Obsah dalším uživatelům Služby, kteří mohou rovněž používat váš Obsah v souladu s těmito Podmínkami. Bitculator má právo, ale ne povinnost, monitorovat a editovat veškerý Obsah poskytovaný uživateli. Kromě toho jsou Obsahy nalezené nebo dostupné prostřednictvím této Služby majetkem Bitculator nebo jsou používány s povolením. Nemůžete šířit, upravovat, přenášet, znovu používat, stahovat, znovu odesílat, kopírovat nebo používat takový Obsah, ať už celý nebo částečně, pro komerční účely nebo pro osobní zisk, bez výslovného písemného souhlasu od nás.

Odběry

Některé části Služby jsou fakturovány na základě odběru ('Odběry'). Budete fakturováni předem v pravidelných a opakujících se obdobích ('Fakturační cyklus'). Délka fakturačních cyklů bude stanovena v závislosti na typu odběrového plánu, který vyberete při nákupu Odběru. Na konci každého fakturačního cyklu se váš Odběr automaticky obnoví za stejných podmínek, pokud jej nezrušíte vy nebo Bitculator. Můžete zrušit obnovu svého Odběru buď prostřednictvím svého online účtu nebo kontaktováním týmu zákaznické podpory na adrese [email protected]. K zpracování platby vašeho odběru je vyžadována platná platební metoda. Poskytnete Bitculatorovi přesné a kompletní údaje o fakturaci, které mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na jméno, adresu, stát, poštovní nebo směrovací číslo, telefonní číslo a informace o platné platební metodě. Odesláním takovýchto platebních údajů nám automaticky udělujete oprávnění k účtování všech poplatků za Odběr vzniklých prostřednictvím vašeho účtu na jakékoliv takové platební nástroje. V případě selhání automatického účtování ze kteréhokoli důvodu si Bitculator vyhrazuje právo okamžitě ukončit váš přístup k Službě.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Bitculator. Společnost Bitculator nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy třetích stran v oblasti webových stránek nebo služeb. Nezaručujeme nabídky těchto subjektů/individuí ani jejich webové stránky. Například, tyto smluvní podmínky byly vytvořeny pomocí aplikace PolicyMaker.io, bezplatné webové aplikace pro generování právních dokumentů vysoké kvality. Generátor obchodních podmínek od PolicyMaker je snadno použitelným nástrojem pro vytváření vynikající šablony obchodních podmínek pro webové stránky, blogy, obchody nebo aplikace. ODKAZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST NENÍ ZODPOVĚDNÁ NEBO NEPODPORUJE, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, ZA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ NEBO DOMNĚNÉ ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM NEBO ZÁVISLOSTÍ NA JAKÉMKOLI OBSAHU, ZBOŽÍ NEBO SLUŽBÁCH DOSTUPNÝCH NA NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO SLUŽBÁCH TŘETÍCH STRAN. DŮRAZNĚ VÁM DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PŘEČETLI OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KTERÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SLUŽBY TŘETÍ STRANY, KTEROU NAVŠTÍVÍTE.

Odpírání a oddělitelnost

Žádné odpírání ze strany společnosti kteréhokoli ustanovení nebo podmínky stanovených v podmínkách se nepovažuje za další nebo trvalé odpírání takového ustanovení nebo podmínky nebo odpírání jakéhokoli jiného ustanovení nebo podmínky, a jakékoli versení společnosti práva nebo ustanovení v podmínkách nebude tvořit odpírání takového práva nebo ustanovení. Pokud je jakékoliv ustanovení podmínek soudem nebo jiným tribunálem s příslušnou jurisdikcí shledáno neplatným, nelegálním nebo nevymahatelným z jakéhokoli důvodu, takové ustanovení bude eliminováno nebo omezeno na minimální míru tak, aby zbylá ustanovení podmínek zůstala v plném rozsahu a účinku.

Omezení odpovědnosti

KROMĚ, JAKO JE ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, BUDETE NÁS A NAŠE DŘÍVĚJŠÍ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI OCHRANĚNI ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMOVÉ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKOŽ I VZNIKÁJÍCÍ (VČETNĚ PRÁVNÍCH NÁKLADŮ A VŠECH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ A VÝDAJŮ Z LITIGACE A ARBITRÁŽE, NEBO PŘI SOUDNÍM ŘÍZENÍ NEBO PŘI ODVOLÁNÍ, JAKOŽ I JE LI LITIGACE NEBO ARBITRÁŽ ZAHÁJENA), BUĎ V AKCI ZMLUVY, Z NEDBALOSTI, NEBO JINAK TORTNÍ AKCE, NEBO VZNIKAJÍCÍ VYPLÝVÁNÍM NEBO V SOUVISLOSTI S TÍMTO DOHODOU, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLI ŽALOBY NA OSOBNÍ ÚJMU NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, VYPLÝVÁJÍCÍ Z TÉTO DOHODY A PORUŠENÍM VÁMI JAKÝCHKOLI FEDERÁLNÍCH, STÁTNÍCH NEBO MÍSTNÍCH ZÁKONŮ, NAŘÍZENÍ, PRAVIDEL NEBO PŘEDPISŮ, I KDYBY BYLO SPOLEČNOSTI DŘÍVE UPOMENUTO NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY. KROMĚ, JAKO JE ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, POKUD SE UKÁŽE, ŽE JE ZODPOVĚDNOST NA STRANĚ SPOLEČNOSTI, BUDE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY A POD ŽÁDNÝM OKOLNOSTEM NEBUDE KONCEQUENTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOUJÍ VYJMUTÍ NEBO OMEZENÍ TRESTNÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEBO VYJETÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Oznámení DMCA a postup při nárocích na porušení autorských práv

Můžete podat oznámení podle zákona o digitálním miléniovém autorském právu (DMCA), poskytnutím našemu zástupci pro autorská práva následující informace písemně (viz 17 U.S.C 512(c)(3) pro další podrobnosti): 0.1. elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele autorských práv; 0.2. popis autorského díla, které tvrdíte, že bylo porušeno, včetně URL adresy (tj. webové adresy) místa, kde autorské dílo existuje, nebo kopie autorského díla; 0.3. identifikace URL nebo jiné specifické lokality na Službě, kde se nachází materiál, který tvrdíte, že je porušen; 0.4. vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa; 0.5. prohlášení od vás, že máte v dobré víře přesvědčení, že sporné užívání není autorizováno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; 0.6. prohlášení od vás, učiněné pod trestem kruciálního nebezpečí, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněným jednat jménem vlastníka autorských práv. S naším zástupcem pro autorská práva můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].

Politika autorských práv

Respektujeme duševní vlastnická práva ostatních. Je naší politikou reagovat na jakékoli tvrzení, že obsah zveřejněný na Službě porušuje autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví ('porušení') jakékoliv osoby nebo subjektu. Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo oprávněným zástupcem a věříte, že bylo autorské dílo zkopírováno takovým způsobem, který představuje porušení autorských práv, zašlete svůj nárok e-mailem na adresu [email protected] s předmětem: 'Porušení autorských práv' a ve svém nároku uveďte podrobný popis údajného porušení podrobně popsán níže pod „Oznámení DMCA a postup při nárocích na porušení autorských práv“ Za nesprávné nebo zlé úmyslné nároky na porušení obsahu nalezeného na a/nebo prostřednictvím Služby na vašem autorském právu můžete být zodpovědní za škody (včetně nákladů a odměn advokátů).

Právní řád

Tyto podmínky budou řízeny a vykládány v souladu s právem Dánska, které se vztahuje na dohodu bez ohledu na její konflikt právních norem. Naše nesplnění jakéhokoliv práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za odstoupení od těchto práv. Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným soudem, zbylá ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují celou dohodu mezi námi ohledně naší služby a nahrazují a nahrazují všechny předchozí dohody, které bychom mohli mít ohledně služby.

Soutěže, Losy a Akce

Všechny soutěže, losy nebo jiné akce (společně 'Akce'), které jsou dostupné prostřednictvím Služby, mohou být upravovány pravidly odlišnými od těchto Smluvních podmínek. Pokud se zúčastníte jakékoli Akce, přečtěte si příslušná pravidla a naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud pravidla pro Akci odporují těmto Smluvním podmínkám, budou se uplatňovat pravidla pro Akci.

Ukončení

Můžeme ukončit nebo pozastavit váš účet a odepřít přístup k službě okamžitě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, pod naším jediným uvážením, z jakéhokoliv důvodu a bez omezení, včetně, ale neomezeně na porušení podmínek. Pokud si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat službu. Všechny ustanovení podmínek, která by podle své povahy měla přežít ukončení, přežijí ukončení, včetně, ale neomezeně na vlastnická ustanovení, odmítnutí záruk, ujednání o odškodnění a omezení odpovědnosti.

Uznání

POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY NEBO JINÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NÁMI POTVRZUJETE, ŽE JSTE PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY SLUŽBY A SOUHLASÍTE S NIMI.

Vrácení peněz

Vydáváme vrácení peněz za Smlouvy do 30 dnů od původního nákupu Smlouvy.

Zakázané použití

Můžete používat Službu pouze pro legální účely a v souladu s Podmínkami. Souhlasíte, že nebudete používat Službu: 0.1. Jakýmkoli způsobem, který porušuje jakékoli platné národní nebo mezinárodní právo nebo nařízení. 0.2. Za účelem zneužívání, poškozování nebo pokusu o zneužití nebo poškození dětí jakýmkoli způsobem tím, že je vystavujete nevhodnému obsahu nebo jinak. 0.3. K přenosu nebo získání odeslání jakéhokoli reklamního nebo propagačního materiálu, včetně jakéhokoli 'spam,' nevyžádané pošty,' řetězového dopisu 'nebo jakékoli jiné podobné žádosti. 0.4. K předstírání nebo pokusu o předstírání Společnosti, zaměstnance Společnosti, jiného uživatele nebo jakéhokoli jiného člověka nebo subjektu. 0.5. Jakýmkoli způsobem, který porušuje práva ostatních nebo jakýmkoli způsobem je nelegální, hrozivý, podvodný nebo škodlivý nebo v souvislosti s jakýmkoli nelegálním, nelegálním, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností. 0.6. Angažovat se v jakémkoli jiném chování, které omezuje nebo brání užívání nebo potěšení ze Služby kteroukoliv osobu nebo subjekt, nebo které, jak nám stanoví, může poškodit nebo urazit Společnost nebo uživatele Služby nebo je vystavit odpovědnosti. Kromě toho souhlasíte s tím, že: 0.1. Používat Službu způsobem, který by mohl zakázat, přetížit, poškodit nebo oslabit Službu nebo narušit schopnost kterékoliv jiné strany používat Službu, včetně jejich schopnosti účastnit se aktivit v reálném čase prostřednictvím Služby. 0.2. Používat jakýkoli robot, pavouka nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředek k přístupu k Službě pro jakýkoli účel, včetně monitorování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na Službě. 0.3. Používat jakýkoli manuální proces k monitorování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na Službě nebo k jakémukoli jinému neoprávněnému účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu. 0.4. Používat jakékoli zařízení, software nebo rutinu, která narušuje správné fungování Služby. 0.5. Zavádět jakékoliv viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. 0.6. Pokusit se získat neoprávněný přístup k, rušit, poškodit nebo narušit jakoukoliv část Služby, server, na kterém je Služba uložena, nebo jakýkoliv server, počítač nebo databáze připojená k Službě. 0.7. Útočit na Službu prostřednictvím útoku odmítnutím služby nebo distribuovaným útokem odmítnutím služby. 0.8. Přijmout jakákoli opatření, která by mohla poškodit nebo falšovat hodnocení Společnosti. 0.9. Jinak se pokusit narušit správné fungování Služby.

Zkušební verze

Bitculator může podle svého uvážení nabídnout Odběr s bezplatnou zkušební verzí po omezenou dobu ('Zkušební verze'). Může být po vás vyžadováno, abyste zadali své platební údaje, abyste se přihlásili ke Zkušební verzi. Pokud zadáte své platební údaje při přihlašování ke Zkušební verzi, Bitculator vás neúčtuje, dokud Zkušební verze nevyprší. Poslední den Zkušebního období, pokud jste nezrušili svůj Odběr, vám budou automaticky účtovány příslušné poplatky za Odběr podle typu Odběru, který jste vybrali. Kdykoliv a bez upozornění si Bitculator vyhrazuje právo (i) upravit Smluvní podmínky nabídky Zkušební verze nebo (ii) zrušit takovou nabídku Zkušební verze.

Změny podmínek

Můžeme kdykoliv změnit podmínky zveřejněním změněných podmínek na této stránce. Je vaší odpovědností pravidelně přezkoumávat tyto podmínky. Vaše pokračující používání platformy po zveřejnění revidovaných podmínek znamená, že tyto změny akceptujete a souhlasíte s nimi. Očekává se, že budete tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách, protože jsou pro vás závazné. Pokračováním ve využívání naší služby po účinnosti jakýchkoliv revizí souhlasíte s tím, že budete vázání revidovanými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, nejste oprávněni nadále používat službu.

Změny poplatků

Bitculator si vyhrazuje právo na svém výlučném uvážení a kdykoliv upravit poplatky za Odběry. Každá změna poplatku za Odběr nabude účinnosti na konci aktuálního Fakturačního cyklu. Bitculator vám poskytne přiměřený předchozí oznámení o jakékoli změně poplatku za Odběr, abyste měli možnost ukončit svůj Odběr před tím, než taková změna nabude účinnosti. Vaše další používání Služby po změně poplatku za Odběr znamená váš souhlas s úhradou upraveného množství poplatku za Odběr.

Změny v službě

Vyhrazujeme si právo stáhnout nebo upravit naši službu a jakoukoli službu nebo materiál, který poskytujeme prostřednictvím služby, na základě našeho výlučného uvážení bez upozornění. Nejsme odpovědní, pokud je z jakéhokoliv důvodu část nebo celá služba kdykoliv nedostupná nebo po jakoukoliv dobu. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem služby nebo k celé službě uživatelům, včetně registrovaných uživatelů.

Záruka

TYTO SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“ A „JAKO JSOU DOSTUPNÉ“. SPOLEČNOST NEDÁVÁ ŽÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO NÁSILNÉ, POKUD JDE O PROVOZ JEJÍCH SLUŽEB NEBO INFORMACE, OBSAH NEBO MATERIÁLY ZAHRNUTÉ V NICH. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO SLUŽEB, JEJICH OBSAHU A JAKÝCHKOLIV SLUŽEB NEBO PŘEDMĚTŮ ZÍSKANÝCH OD NÁS JE NA VLASTNÍ RIZIKO. ANI SPOLEČNOST, ANI ŽÁDNÁ OSOBA PŘIPOJENÁ K SPOLEČNOSTI NENÍ ODPVĚDNÁ ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY, JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO PŘEDMĚTY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, BUDOU PŘESNÉ, DŮVĚRYHODNÉ, BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘERUŠENÉ, ŽE CHYBY BUDOU ODSTRANĚNY, ŽE SLUŽBY NEBO SERVER, KTERÝ JE DĚLÁ DOSTUPNÝM, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ NEBO ŽE SLUŽBY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO PŘEDMĚTY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB JINAK VYHOVUJÍ VAŠIM POTŘEBÁM NEBO OČEKÁVÁNÍM. SPOLEČNOST ZDE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, A TO JAKO VÝSLOVNÉ, TAKO NÁSILNÉ, STATUTÁRNÍ NEBO JINAK, VČETNĚ, ALE NEOMEZENĚ NA JAKÉKOLIV ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPOŘÁDKU A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. PŘEDCHOZÍ NEPOSKYTUJE VYLÉČENÍ ŽÁDNÝM ZÁRUKÁM, KTERÉ NELZE VYJMOUT NEBO OMEZIT PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ.

Úvod

Vítejte v Bitculator (“Společnost”, “my”, “naše”, “nás”)! Tyto Smluvní podmínky (“Podmínky”, “Smluvní podmínky”) upravují vaše používání našeho webu, který se nachází na adrese www.bitculator.com (společně nebo jednotlivě “Služba”), provozované společností Bitculator. Naše Zásady ochrany osobních údajů rovněž upravují vaše používání naší Služby a vysvětlují, jak shromažďujeme, chráníme a zpřístupňujeme informace vyplývající z vašeho používání našich webových stránek. Vaše souhlas s námi zahrnuje tyto Podmínky a naše Zásady ochrany osobních údajů (“Smlouvy”). Potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli Smlouvám a souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud nesouhlasíte (nebo nemůžete dodržovat) smlouvy, pak nesmíte používat Službu, ale dejte nám vědět e-mailem na adrese [email protected], abychom mohli zkoušet najít řešení. Tyto Podmínky platí pro všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří chtějí přistupovat nebo používat Službu.

Účty

Při vytváření účtu u nás zaručujete, že jste starší 18 let, a že poskytnuté informace jsou přesné, úplné a aktuální. Nesprávné, neúplné nebo zastaralé informace mohou vést k okamžitému ukončení vašeho účtu na Službě. Jste odpovědní za udržování důvěrnosti svého účtu a hesla, včetně omezení přístupu k vašemu počítači a/nebo účtu. Souhlasíte s přijetím odpovědnosti za veškeré aktivity nebo akce, ke kterým dochází pod vaším účtem a/nebo heslem, ať už je heslo používáno s naší Službou nebo službou třetí strany. Musíte nás okamžitě informovat, jakmile se dozvíte o narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu. Nemůžete používat jako uživatelské jméno jméno jiné osoby nebo subjektu nebo jméno, které není zákonně dostupné k použití, jméno nebo ochrannou známku, která je předmětem práv jiné osoby nebo subjektu, než jste vy, bez odpovídajícího oprávnění. Nemůžete používat jako uživatelské jméno jakékoli jméno, které je urážlivé, vulgární nebo obscénní. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, ukončit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle našeho výhradního uvážení.