Cryptos:

105

Beurzen:

10

Portefeuilles:

108

Marktkapitalisatie:

$2,273,409,416,133

Volume 24u:

$31,573,331,655

Aankopen

Als je een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is via de Service (ā€œAankoopā€), kan aan je worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor je Aankoop, waaronder maar niet beperkt tot, je credit- of debetkaartnummer, de vervaldatum van je kaart, je factuuradres en je verzendinformatie. Je verklaart en garandeert dat: (i) je het wettelijke recht hebt om enige kaart(en) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die je ons verstrekt waar, correct en volledig is. We kunnen gebruik maken van derde partijen voor het faciliteren van betalingen en het voltooien van Aankopen. Door jouw informatie in te dienen, geef je ons het recht om de informatie aan deze derde partijen te verstrekken onderworpen aan ons Privacybeleid. We behouden ons het recht voor om je bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen zoals maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van product of dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in je bestelling of andere redenen. We behouden ons het recht voor om je bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een vermoedelijke ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Abonnementen

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ('Abonnement(en)'). Je wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis ('Factureringscyclus'). De factureringscyclus wordt ingesteld afhankelijk van het type abonnementsplan dat je selecteert bij het aanschaffen van een Abonnement. Aan het einde van elke factureringscyclus wordt je Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij je het annuleert of Bitculator het annuleert. Je kunt de automatische verlenging van je Abonnement annuleren via je online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met het klantensupportteam via [email protected]. Een geldige betaalmethode is vereist om de betaling voor je abonnement te verwerken. Je moet Bitculator voorzien van nauwkeurige en volledige factuurgegevens, waaronder maar niet beperkt tot volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en informatie over een geldige betaalmethode. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, autoriseer je automatisch Bitculator om alle Abonnementskosten die via jouw account zijn gemaakt, in rekening te brengen op dergelijke betaalinstrumenten. Mocht automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan behoudt Bitculator zich het recht voor om je toegang tot de Service onmiddellijk te beĆ«indigen.

Accounts

Wanneer je een account bij ons aanmaakt, garandeer je dat je ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die je ons verstrekt accuraat, volledig en actueel is. Onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in de onmiddellijke beƫindiging van je account op de Service. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van de toegang tot je computer en/of account. Je gaat ermee akkoord verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder je account en/of wachtwoord, of je wachtwoord nu bij onze Service is of bij een dienst van derden. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra je op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van je account. Je mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een naam of handelsmerk gebruiken dat niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan de rechten van een andere persoon of entiteit dan jij, zonder de juiste autorisatie. Je mag geen gebruikersnaam gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen is. Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beƫindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren naar ons eigen goeddunken.

Afstand en Scheidbaarheid

Geen afstand door het bedrijf van enige bepaling of voorwaarde uiteengezet in de Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van een dergelijke bepaling of voorwaarde of als een afstand van enige andere bepaling of voorwaarde, en enig verzuim van het bedrijf om een recht of bepaling krachtens de Voorwaarden te handhaven, zal niet worden beschouwd als een afstand van een dergelijk recht of die bepaling. Als een bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of ander bevoegd gezag als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden om welke reden dan ook, zal een dergelijke bepaling worden geƫlimineerd of beperkt tot het minimale zodanig dat de resterende bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Analyse

We kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

Auteursrechtenbeleid

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat inhoud geplaatst op de Service inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ('Inbreuk') van een persoon of entiteit. Als je een auteursrechteigenaar bent, of gemachtigd namens een dergelijke eigenaar, en je gelooft dat het auteursrechtelijk beschermde werk op een manier is gekopieerd die auteursrechtinbreuk vormt, dien dan je claim in via e-mail naar [email protected], met als onderwerpregel: 'Auteursrechtinbreuk', en neem in je claim een gedetailleerde beschrijving op van de vermeende inbreuk zoals hieronder beschreven, onder 'DMCA-melding en procedure voor claims van auteursrechtinbreuk'. Je kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenkosten) voor onjuiste voorstelling of kwade trouw claims met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht van enige inhoud gevonden op en/of via de Service met betrekking tot jouw auteursrecht.

Beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS BIJ WET VERBODEN IS, HOUD JE ONS EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN SCHADELOOS VOOR ENIGE INDIRECTE, BESTRAFFENDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK ONTSTAAN (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN EN ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN UITGAVEN VAN RECHTSZAKEN EN ARBITRAGE, OF BIJ RECHTSZAAK OF IN HOGER BEROEP, INDIEN VAN TOEPASSING, AL DAN NIET LITIGATIE OF ARBITRAGE WORDT INGESTELD), OF HET NU GAAT OM EEN CONTRACTUELE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, OF VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOM, VOORTKOMEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE INBREUK VAN JOU OP ENIGE FEDERALE, STAAT OF LOKALE WETTEN, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS INDIEN HET BEDRIJF EERDER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE ZOALS BIJ WET VERBODEN IS, ZAL, INDIEN ER AANSPRAKELIJKHEID WORDT VASTGESTELD AAN DE ZIJDE VAN HET BEDRIJF, DEZE BEPERKT ZIJN TOT HET BETAALDE BEDRAG VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, EN IN GEEN GEVAL ZULLEN ER GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADEVERGOEDINGEN ZIJN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Beƫindiging

Wij kunnen je account beƫindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de voorwaarden. Als je je account wilt beƫindigen, kun je eenvoudig stoppen met het gebruik van de Service. Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beƫindiging zouden moeten blijven voortbestaan, blijven van kracht na beƫindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Communicatie

Door onze Service te gebruiken, stem je ermee in om je te abonneren op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we kunnen verzenden. Je kunt echter besluiten om geen, of alle, van deze communicaties van ons te ontvangen door de afmeldlink te volgen of door te mailen naar [email protected].

DMCA-melding en procedure voor claims van auteursrechtinbreuk

Je kunt een melding indienen volgens de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent te voorzien van de volgende informatie schriftelijk (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor verdere details): 0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is namens de eigenaar van het auteursrecht; 0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan je beweert dat het is geschonden, inclusief de URL (d.w.z. webadres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk; 0.3. identificatie van de URL of andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal dat je beweert inbreukmakend te zijn, zich bevindt; 0.4. je adres, telefoonnummer en e-mailadres; 0.5. een verklaring van jou dat je te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; 0.6. een verklaring van jou, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in je kennisgeving accuraat is en dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden. Je kunt contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op [email protected].

Erkenning

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE OF ANDERE DOOR ONS GELEVERDE DIENSTEN, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

Foutrapportage en Feedback

Je kunt ons rechtstreeks informatie en feedback geven via [email protected] of via sites en tools van derden met betrekking tot fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeĆ«n, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service ('Feedback'). Je erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) je geen intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verkrijgen of opeisen; (ii) het bedrijf mogelijk ontwikkelingsideeĆ«n heeft die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) de Feedback geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van jou of een derde partij bevat; en (iv) het bedrijf niet verplicht is tot geheimhouding met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de overdracht van het eigendom van de Feedback niet mogelijk is vanwege van toepassing zijnde dwingende wetten, verleen je het bedrijf en zijn dochterondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, kosteloos, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend recht om de Feedback op enigerlei wijze en voor elk doel te gebruiken (inclusief kopiĆ«ren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren).

Garantie

DEZE DIENSTEN WORDEN GELEVERD DOOR HET BEDRIJF OP EEN 'AS-IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' BASIS. HET BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OVER DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. JE GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD MET HET FEIT DAT HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN, HUN INHOUD EN ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE JE VAN ONS VERKRIJGT, OP EIGEN RISICO IS. NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEMAND DIE VERBONDEN IS MET HET BEDRIJF, GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, JUISTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, GEVEN NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGEEN DIE VERBONDEN IS MET HET BEDRIJF, GARANTIE OF VERKLARING DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VERKREGEN ZIJN VIA DE DIENSTEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GEWIJZIGD, DAT DE DIENSTEN OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE DIENSTEN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VERKREGEN ZIJN VIA DE DIENSTEN, ANDERSZINS AAN JE BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN. HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Gratis Proefperiode

Bitculator kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement aanbieden met een gratis proefperiode voor een beperkte periode ('Gratis Proefperiode'). Je moet mogelijk je factuurgegevens invoeren om je aan te melden voor de Gratis Proefperiode. Als je je factuurgegevens invoert bij het aanmelden voor de Gratis Proefperiode, wordt je pas door Bitculator in rekening gebracht nadat de Gratis Proefperiode is verstreken. Op de laatste dag van de Gratis Proefperiode, tenzij je je Abonnement hebt geannuleerd, wordt automatisch het toepasselijke Abonnementsgeld in rekening gebracht voor het type Abonnement dat je hebt geselecteerd. Op elk moment en zonder kennisgeving behoudt Bitculator zich het recht voor om (i) de Gebruiksvoorwaarden van de Gratis Proefaanbieding te wijzigen, of (ii) dergelijke Gratis Proefaanbieding te annuleren.

Inhoud

Onze Service stelt je in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ('Inhoud') te plaatsen, te linken, op te slaan, te delen en anderszins beschikbaar te stellen. Je bent verantwoordelijk voor de Inhoud die je plaatst op of via de Service, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Door Inhoud op of via de Service te plaatsen, verklaar en garandeer je dat: (i) de Inhoud van jou is (je bezit het) en/of je het recht hebt om het te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals vermeld in deze Voorwaarden, en (ii) dat het plaatsen van jouw Inhoud op of via de Service de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van enig persoon of entiteit niet schendt. We behouden ons het recht voor om het account van iedereen die inbreuk maakt op het auteursrecht te beƫindigen. Je behoudt al je rechten op alle Inhoud die je indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en je bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de Inhoud die jij of een derde partij plaatst op of via de Service. Echter, door Inhoud te plaatsen met behulp van de Service verleen je ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud te gebruiken, aan te passen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden op en via de Service. Je gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht omvat voor ons om je Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Service, die ook je Inhoud kunnen gebruiken onderhevig aan deze Voorwaarden. Bitculator heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle Inhoud geleverd door gebruikers te controleren en bewerken. Bovendien is de Inhoud die op of via deze Service wordt gevonden eigendom van Bitculator of wordt gebruikt met toestemming. Je mag deze Inhoud niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw posten, kopiƫren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciƫle doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Inleiding

Welkom bij Bitculator (ā€œBedrijfā€, ā€œwijā€, ā€œonzeā€, ā€œonsā€)! Deze Gebruiksvoorwaarden (ā€œVoorwaardenā€, ā€œGebruiksvoorwaardenā€) regelen jouw gebruik van onze website op www.bitculator.com (gezamenlijk of individueel ā€œServiceā€) die wordt beheerd door Bitculator. Ons Privacybeleid regelt ook jouw gebruik van onze Service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beveiligen en openbaar maken die voortkomt uit jouw gebruik van onze webpagina's. Jouw overeenkomst met ons omvat deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (ā€œOvereenkomstenā€). Je erkent dat je de Overeenkomsten hebt gelezen en begrepen, en stemt ermee in eraan gebonden te zijn. Als je het niet eens bent met (of niet kunt voldoen aan) de Overeenkomsten, dan mag je de Service niet gebruiken, maar laat het ons alsjeblieft weten door te mailen naar [email protected], zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.

Intellectueel

De Service en de originele inhoud ervan (met uitzondering van inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteiten zijn en blijven exclusief eigendom van Bitculator en zijn licentiegevers. De Service is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van en buitenlandse landen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bitculator.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of worden beheerd door Bitculator. Bitculator heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van websites of diensten van derden. We garanderen niet de aanbiedingen van een van deze entiteiten/personen of hun websites. De opgestelde gebruiksvoorwaarden zijn bijvoorbeeld gemaakt met behulp van PolicyMaker.io, een gratis webtoepassing voor het genereren van hoogwaardige juridische documenten. De Terms and Conditions-generator van PolicyMaker is een eenvoudig te gebruiken gratis tool voor het maken van een uitstekend standaard sjabloon voor gebruiksvoorwaarden voor een website, blog, e-commerce winkel of app. JE ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN, DIRECT OF INDIRECT, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF BEWEERD TE ZIJN VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA DERGELIJKE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN. WE ADVISEREN JE STERK DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEIDEN TE LEZEN VAN ELKE WEBSITE OF DIENST VAN DERDEN DIE JE BEZOCHT.

Neem Contact Met Ons Op

Stuur alstublieft uw feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning per e-mail naar: [email protected] of door gebruik te maken van ons contactformulier.

Restituties

Wij verstrekken restituties voor Overeenkomsten binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoop van de Overeenkomst.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden beheerst en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken, welk toepasselijk recht van toepassing is op de overeenkomst zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicten van rechtsregels. Onze verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en treden in de plaats van eventuele eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben gehad met betrekking tot de Service.

Verboden Gebruik

Je mag de Service alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Je stemt ermee in de Service niet te gebruiken: 0.1. Op een manier die in strijd is met enige toepasselijke nationale of internationale wet of regelgeving. 0.2. Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze te exploiteren, schaden of proberen te exploiteren of schaden door hen bloot te stellen aan ongepast materiaal of anderszins. 0.3. Om enige reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te verkrijgen, inclusief 'junkmail', 'kettingbrief', 'spam' of enige andere vergelijkbare vorm van reclame. 0.4. Om bedrijf, een werknemer van het bedrijf, een andere gebruiker of enig ander persoon of entiteit te imiteren of te proberen te imiteren. 0.5. Op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit. 0.6. Om de gebruiks- of genotswijze van de Service door iemand te beperken of te belemmeren, of die, zoals door ons bepaald, Company of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen blootstelt aan aansprakelijkheid. Daarnaast stem je ermee in om niet: 0.1. De Service op een manier te gebruiken die de Service zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of belemmeren, of die interfereren met het gebruik van de Service door een andere partij, inclusief hun vermogen om in real-time activiteiten uit te voeren via de Service. 0.2. Gebruik te maken van een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor elk doel, inclusief het monitoren of kopiƫren van enig materiaal op de Service. 0.3. Handmatige processen te gebruiken om enig materiaal op de Service te monitoren of te kopiƫren of voor enig ander ongeautoriseerd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 0.4. Gebruik te maken van enig apparaat, software of routine die interfereren met het juiste functioneren van de Service. 0.5. Virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk is of technologisch schadelijk in te voeren. 0.6. Pogen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren van delen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen, of een server, computer of database die is verbonden met de Service. 0.7. Aanvallen op de Service uitvoeren via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. 0.8. Elke actie ondernemen die de beoordeling van Company kan beschadigen of vervalsen. 0.9. Anders proberen in te grijpen in het juiste functioneren van de Service.

Wedstrijden, Loterijen en Promoties

Eventuele wedstrijden, loterijen of andere promoties (gezamenlijk 'Promoties') die beschikbaar worden gesteld via de Service, kunnen worden beheerst door regels die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden. Als je deelneemt aan enige Promoties, bekijk dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, zijn de regels van de Promotie van toepassing.

Wijzigingen in Tarieven

Bitculator kan naar eigen goeddunken en op elk moment Abonnementskosten voor de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging in de Abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus. Bitculator zal je tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de Abonnementskosten, zodat je de mogelijkheid hebt om je Abonnement te beƫindigen voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden. Het voortgezette gebruik van de Service na de wijziging van de Abonnementskosten houdt in dat je akkoord gaat met het betalen van het aangepaste bedrag aan Abonnementskosten.

Wijzigingen in de Service

Wij behouden ons het recht voor om onze Service, en elke dienst of elk materiaal dat wij via de Service verstrekken, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook een deel of het geheel van de Service op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service beperken, of de gehele Service, voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij kunnen de Voorwaarden te allen tijde wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden periodiek te herzien. Jouw voortdurende gebruik van het platform na het plaatsen van herziene Voorwaarden betekent dat je de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Je wordt verwacht deze pagina regelmatig te controleren zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor je zijn. Door toegang te blijven verkrijgen of onze Service te blijven gebruiken nadat herzieningen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene voorwaarden. Als je het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, ben je niet langer gemachtigd om de Service te gebruiken.