< Tjänstevillkor

Kryptovalutor:

105

Börser:

10

Plånböcker:

109

Marknadsvärde:

$2,070,704,546,595

Volym 24h:

$37,783,523,416

Analys

Vi kan använda tredjeparts Tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst.

Avgiftsändringar

Bitculator, efter eget gottfinnande och när som helst, kan ändra prenumerationsavgifter för Prenumerationerna. Varje ändring av prenumerationsavgiften kommer att bli effektiv vid slutet av den dåvarande faktureringscykeln. Bitculator kommer att ge dig ett rimligt förhandsmeddelande om någon ändring i prenumerationsavgifterna för att ge dig möjlighet att avsluta din prenumeration innan sådan ändring blir effektiv. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringen av prenumerationsavgiften träder i kraft innebär att du accepterar att betala den ändrade prenumerationsavgiften.

Begränsning av ansvar

UTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, SKA DU HÅLLA OSS OCH VÅRA BEFATNINGSHAVARE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH AGENTER SKADESLÖSA FÖR ALLA INDIREKTA, STRAFFANDE, SPECIELLA, INCIDENTELLA ELLER FÖLJDSKADOR, HUR DE ÄN UPPKOMMER (INKLUSIVE ADVOKATARVODEN OCH ALLA RELATERADE KOSTNADER OCH UTLÄGG FÖR TVISTELÖSNING OCH SKILJEDOM, ELLER VID RÄTTEGÅNG ELLER VID ÖVERKLAGANDE, OM NÅGOT, OAVSETT OM TVISTELÖSNING ELLER SKILJEDOM ÄR INLEDD), VARE SIG DET ÄR I EN HANTLINGSVÄG AV KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAN SKADESTÅNDSRÄTTSLIG HANTLING, ELLER UPPKOMMER UR ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING NÅGOT KRAV PÅ PERSONSKADA ELLER EGENSKADSKADA, SOM UPPKOMMER FRÅN DETTA AVTAL OCH NÅGON KRÄNKNING AV DIG AV NÅGRA FEDERALA, STATLIGA ELLER LOKALA LAGAR, STADGAR, REGLER ELLER FÖRORDNINGAR, ÄVEN OM FÖRETAGET TIDIGARE HAR RÅDGETTS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA. UTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, OM DET FINNS ANSVAR FUNNET PÅ FÖRETAGETS SIDA, KOMMER DET ATT BEGRÄNSAS TILL DEN MÄNGD SOM BETALATS FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA, OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER DET ATT FINNAS KONSEKVENTA ELLER STRAFFANDE SKADOR. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTELÄMNING ELLER BEGRÄNSNING AV STRAFFANDE, INCIDENTELLA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DEN TIDIGARE BEGRÄNSNINGEN ELLER UTELÄMNINGEN KAN INTE GÄLLA DIG.

DMCA-meddelande och förfarande för krav på upphovsrättsintrång

Du kan skicka in en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att ge vårt Copyright Agent följande information skriftligen (se 17 U.S.C 512(c)(3) för ytterligare detaljer): 0.1. en elektronisk eller fysisk signatur av personen som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrättsintresset; 0.2. en beskrivning av det upphovsrättsligt skyddade arbete som du hävdar har blivit kränkt, inklusive URL:en (dvs. webbadressen) till platsen där det upphovsrättsligt skyddade arbetet finns eller en kopia av det upphovsrättsligt skyddade arbetet; 0.3. identifiering av URL:en eller annan specifik plats på Tjänsten där materialet som du hävdar är intrångsrikt ärbeläget; 0.4. din adress, telefonnummer och e-postadress; 0.5. ett uttalande av dig om att du i god tro anser att den ifrågasatta användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; 0.6. ett uttalande av dig, under edens påföljd, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar. Du kan kontakta vår Copyright Agent via e-post på [email protected].

Erkännande

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM VI TILLHANDAHÅLLER, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VARA BUNDET AV DEM.

Felrapportering och återkoppling

Du kan ge oss information och återkoppling om fel, förslag till förbättringar, idéer, problem, klagomål och andra frågor relaterade till vår tjänst (”Återkoppling”), antingen direkt på [email protected] eller via tredjepartssidor och -verktyg. Du erkänner och accepterar att: (i) du ska inte behålla, förvärva eller hävda någon immateriell rättighet eller annan rätt, titel eller intresse i eller till Återkopplingen; (ii) Företaget kan ha utvecklingsidéer som liknar Återkopplingen; (iii) Återkoppling innehåller inte konfidentiell information eller proprietär information från dig eller någon tredje part; och (iv) Företaget är inte under någon sekretesskyldighet med avseende på Återkopplingen. I händelse av att överföringen av ägandet till Återkopplingen inte är möjlig på grund av tillämpliga tvingande lagar, ger du Företaget och dess dotterbolag en exklusiv, överförbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicensierbar, obegränsad och evig rätt att använda (inklusive kopiera, modifiera, skapa härledda verk, publicera, distribuera och kommersialisera) Återkoppling på något sätt och för vilket syfte som helst.

Förbehåll och delbarhet

Inget avstående av företaget av någon term eller villkor som anges i villkoren ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående av sådan term eller villkor eller ett avstående från någon annan term eller villkor, och företagets underlåtenhet att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt villkoren ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i villkoren upphävs av en domstol eller annan behörig domstol för att vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till den minsta utsträckning så att de återstående bestämmelserna i villkoren kommer att fortsätta i full kraft och verkan.

Förbjudna Användningar

Du får endast använda Tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med Villkoren. Du godkänner att du inte kommer att använda Tjänsten: 0.1. På något sätt som bryter mot någon tillämplig nationell eller internationell lag eller förordning. 0.2. För ändamål att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att exponera dem för olämpligt innehåll eller annat. 0.3. För att sända, eller anskaffa sändning av, något reklam- eller marknadsföringsmaterial, inklusive något ”skräppost”, ”kedjebrev”, ”spam” eller annan liknande uppmaning. 0.4. Att försöka imitera Företaget, en anställd på Företaget, en annan användare, eller någon annan person eller entitet. 0.5. På något sätt som kränker andras rättigheter, eller på något sätt är olagligt, hotande, bedrägligt, skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt ändamål eller aktivitet. 0.6. Att delta i något annat beteende som begränsar eller hindrar någons användning eller njutning av Tjänsten, eller vilket, som vi bestämmer, kan skada eller kränka Företaget eller användare av Tjänsten eller utsätta dem för ansvar. Dessutom godkänner du att du inte kommer att: 0.1. Använda Tjänsten på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsten eller störa någon annan parts användning av Tjänsten, inklusive deras förmåga att delta i realtidsaktiviteter genom Tjänsten. 0.2. Använda någon robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att få tillgång till Tjänsten för något ändamål, inklusive att övervaka eller kopiera något av materialet på Tjänsten. 0.3. Använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på Tjänsten eller för något annat obehörigt ändamål utan vårt tidigare skriftliga medgivande. 0.4. Använda någon enhet, mjukvara eller rutin som stör den korrekta funktionen av Tjänsten. 0.5. Införa några virus, trojanska hästar, maskar, logikbomber, eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. 0.6. Försöka få obehörig tillgång till, störa, skada, eller störa någon delav Tjänsten, servern där Tjänsten lagras, eller någon server, dator, eller databas som är ansluten till Tjänsten. 0.7. Attackera Tjänsten via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. 0.8. Vidta någon åtgärd som kan skada eller förfalska Företagets betyg. 0.9. På annat sätt försöka störa den korrekta funktionen av Tjänsten.

Garanti

DESSA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGET ”SOM DE ÄR” OCH ”SÅ TILLGÄNGLIGA”. FÖRETAGET GÖR INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM DRIFTEN AV DERAS TJÄNSTER, ELLER INFORMATIONEN, INNEHÅLLET ELLER MATERIAL SOM INGÅR DÄRI. DU UTTRYCKLIGEN ACCEPTERAR ATT DIN ANVÄNDNING AV DESSA TJÄNSTER, DERAS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLITS FRÅN OSS ÄR PÅ DIN EGEN RISK. VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET GÖR NÅGON GARANTI ELLER REPRESENTATION I FRÅGA OM TJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, KORREKTHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN ATT BEGRÄNSA OVENSTÅENDE, VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON PERSON SOM ÄR ASSOCIERAD MED FÖRETAGET REPRESENTERAR ELLER GARANTERAR ATT TJÄNSTERNAS, DERAS INNEHÅLL, ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLITS GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA, ATT FEL KOMMER ATT RÄTTAS, ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVERN SOM GÖR DEM TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER OBJEKT SOM ERHÅLLITS GENOM TJÄNSTERNA I ÖVRIGT MÖTER DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLERANNARS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN UTELÄMNAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Gratis testperiod

Bitculator kan, efter eget gottfinnande, erbjuda en Prenumeration med en gratis testperiod för en begränsad tid ('Gratis testperiod'). Du kan behöva ange din faktureringsinformation för att registrera dig för Gratis testperiod. Om du anger din faktureringsinformation när du registrerar dig för Gratis testperiod, kommer du inte att debiteras av Bitculator tills Gratis testperiod har löpt ut. På den sista dagen av Gratis testperiod, om du inte har avbrutit din Prenumeration, kommer du automatiskt att debiteras de tillämpliga prenumerationsavgifterna för den typ av Prenumeration du har valt. När som helst och utan förvarning förbehåller sig Bitculator rätten att (i) ändra Tjänstevillkoren för Gratis testperiod-erbjud

Innehåll

Vår tjänst låter dig posta, länka, lagra, dela och på annat sätt tillgängliggöra viss information, text, grafik, videor eller annat material (”Innehåll”). Du är ansvarig för Innehållet som du postar via Tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet. Genom att posta Innehåll genom Tjänsten representerar och försäkrar du att: (i) Innehållet är ditt (du äger det) och/eller du har rätten att använda det och rätten att ge oss rättigheterna och licensen enligt dessa Villkor, och (ii) att postningen av ditt Innehåll genom Tjänsten inte bryter mot privatlivsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, kontraktsrättigheter eller några andra rättigheter av någon person eller enhet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta kontot för alla som bryter mot upphovsrätten. Du behåller alla dina rättigheter till allt Innehåll du skickar, postar eller visar via Tjänsten och du ansvarar för att skydda dessa rättigheter. Vi tar inget ansvar och antar ingen ansvarsskyldighet för Innehåll du eller någon tredje part postar via Tjänsten. Men genom att posta Innehåll med hjälp av Tjänsten ger du oss rätten och licensen att använda, ändra, offentligt uppföra, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant Innehåll på och genom Tjänsten. Du godkänner att denna licens inkluderar rätten för oss att göra ditt Innehåll tillgängligt för andra användare av Tjänsten, som också kan använda ditt Innehåll under dessa Villkor. Bitculator har rätten men inte skyldigheten att övervaka och redigera allt Innehåll tillhandahållet av användare. Dessutom är Innehåll som hittas på eller genom denna Tjänst egendom till Bitculator eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, ändra, överföra, återanvända, ladda ner, posta igen, kopiera eller använda sådant Innehåll, helt eller delvis, för kommersiella ändamål eller för personlig vinning, utan uttryckt skriftligt tillstånd från oss.

Intellektuell

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva egendomen hos Bitculator och dess licensgivare. Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra lagar i och utländska länder. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan det skriftliga samtycket från Bitculator.

Introduktion

Välkommen till Bitculator (“Företaget”, “vi”, “vår”, “oss”)! Dessa Användarvillkor (“Villkor”, “Tjänstevillkor”) styr din användning av vår webbplats belägen på www.bitculator.com (tillsammans eller individuellt “Tjänst”) som drivs av Bitculator. Vår Sekretesspolicy styr också din användning av vår Tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som resulterar av din användning av våra webbsidor. Ditt avtal med oss innefattar dessa Villkor och vår Sekretesspolicy (“Avtal”). Du erkänner att du har läst och förstått Avtalen, och går med på att vara bunden av dem. Om du inte samtycker med (eller inte kan följa) Avtalen, får du inte använda Tjänsten, men vänligen meddela oss genom att skicka e-post till [email protected] så vi kan försöka hitta en lösning. Dessa Villkor gäller alla besökare, användare och andra som önskar få tillgång till eller använda Tjänsten.

Kommunikationer

Genom att använda vår Tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information vi kan skicka. Du kan dock välja att inte ta emot något, eller all, kommunikation från oss genom att följa avregistreringslänken eller genom att skicka e-post till [email protected].

Kontakta oss

Vänligen skicka dina synpunkter, kommentarer, begäran om teknisk support via e-post: [email protected] eller genom att använda vårt kontaktformulär.

Konton

När du skapar ett konto hos oss, garanterar du att du är över 18 år, och att informationen du ger oss är korrekt, fullständig, och aktuell hela tiden. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på Tjänsten. Du är ansvarig för att hålla ditt konto och lösenord konfidentiellt, inklusive men inte begränsat till att begränsa tillgången till din dator och/eller konto. Du godkänner att acceptera ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som sker under ditt konto och/eller lösenord, vare sig ditt lösenord är med vår Tjänst eller en tredjepartstjänst. Du måste omedelbart meddela oss om du blir medveten om något brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto. Du får inte använda som ett användarnamn namnet på en annan person eller enhet eller som inte lagligen är tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för några rättigheter hos en annan person eller enhet än du, utan lämplig auktorisation. Du får inte använda som ett användarnamn något namn som är stötande, vulgärt eller obscen. Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänsten, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll, eller annullera beställningar efter eget gottfinnande.

Köp

Om du önskar köpa någon produkt eller tjänst som finns tillgänglig via Tjänsten (“Köp”), kan du bli ombedd att ange viss information relevant för ditt Köp inklusive men inte begränsat till, ditt kredit- eller betalkortsnummer, ditt korts utgångsdatum, din fakturaadress och din fraktinformation. Du försäkrar och garanterar att: (i) du har rättslig rätt att använda något kort eller annan betalningsmetod i samband med något Köp; och att (ii) informationen du tillhandahåller oss är sann, korrekt och komplett. Vi kan anlita användning av tredjepartstjänster för att underlätta betalning och slutförande av Köp. Genom att skicka in din information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till dessa tredjeparter i enlighet med vår Sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din order när som helst av skäl inklusive men inte begränsat till: produkt- eller tjänsttillgänglighet, fel i produkt- eller tjänstbeskrivningen eller priset, fel i din order eller andra skäl. Vi förbehåller

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Bitculator. Bitculator har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller rutinerna på några tredjepartswebbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser. Till exempel har de beskrivna Användarvillkoren skapats med hjälp av PolicyMaker.io, en gratis webbapplikation för att generera högkvalitativa juridiska dokument. PolicyMakers genereringstjänst för Användarvillkor är ett lättanvänt gratisverktyg för att skapa en utmärkt standardmall för Användarvillkor för en webbplats, blogg, e-handelsbutik eller app. DU ERKÄNNER OCH ACCEPTERAR ATT FÖRETAGET INTE SKA VARA ANSVARIGT ELLER SKYLDIGT, DIREKT ELLER INDIREKT, FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRLUST ORSAKAD ELLER PÅSTÅDD ATT ORSAKAS AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER FÖRLITANDE PÅ NÅGOT SÅDANTINNEHÅLL, VAROR ELLER TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER GENOM NÅGRA SÅDANA TREDJEPARTSWEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER. VI REKOMMENDERAR STARKT ATT DU LÄSER ANVÄNDARVILLKOREN OCH SEKRETESSPOLICYN FÖR ALLA TREDJEPARTSWEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER SOM DU BESÖKER.

Prenumerationer

Vissa delar av Tjänsten debiteras på prenumerationsbasis ('Prenumeration(er)'). Du kommer att faktureras i förskott på en återkommande och periodisk basis ('Faktureringscykel'). Faktureringscyklar kommer att ställas in beroende på vilken typ av prenumerationsplan du väljer vid köp av en Prenumeration. Vid slutet av varje Faktureringscykel kommer din Prenumeration att automatiskt förnyas under exakt samma villkor om du inte avbryter den eller Bitculator avbryter den. Du kan avbryta din Prenumeration antingen genom din onlinekontohanterings sida eller genom att kontakta [email protected] kundsupportteam. En giltig betalningsmetod krävs för att behandla betalningen för din prenumeration. Du ska tillhandahålla Bitculator med korrekt och fullständig faktureringsinformation som kan inkludera men inte begränsat till fullständigt namn, adress, delstat, post- eller postnummer, telefonnummer och en giltig betalningsmetod information. Genom att skicka sådan betalningsinformation ger du automatiskt Bitculator rätt att debitera alla prenumerationsavgifter som uppstår genom ditt konto till några sådana betalningsinstrument. Om automatisk fakturering av någon anledning misslyckas med att inträffa, förbehåller sig Bitculator rätten att omedelbart avsluta din tillgång till Tjänsten.

Styrelag

Dessa Villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i Danmark, vilka styrande lagar som gäller för avtalet utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser. Vårt underlåtande att verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte vara ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller icke verkställbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår Tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kanske har haft mellan oss angående Tjänsten.

Tävlingar, lotterier och kampanjer

Eventuella tävlingar, lotterier eller andra kampanjer (kollektivt, 'Kampanjer') som görs tillgängliga genom Tjänsten kan regleras av regler som är separata från dessa Tjänstevillkor. Om du deltar i några Kampanjer, vänligen granska de tillämpliga reglerna samt vår Sekretesspolicy. Om reglerna för en Kampanj står i konflikt med dessa Tjänstevillkor, kommer Kampanjreglerna att gälla.

Upphovsrättspolicy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att Innehåll som publicerats på Tjänsten inkräktar på upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter (”intrång”) av någon person eller enhet. Om du är en upphovsrättsinnehavare, eller auktoriserad på uppdrag av en, och du anser att det upphovsrättsligt skyddade arbetet har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, skicka in ditt krav via e-post till [email protected], med ämnesraden: ”Upphovsrättsintrång” och inkludera i ditt krav en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget som det beskrivs nedan, under ”DMCA-meddelande och förfarande för krav på upphovsrättsintrång”. Du kan bli ansvarig för skadestånd (inklusive kostnader och advokatarvoden) för felaktig representation eller ond tro på krav på intrång av något innehåll som finns på och/eller genom Tjänsten på din upphovsrätt.

Upphörande

Vi kan avsluta eller upphöra ditt konto och förbjuda tillgång till tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, av vilken anledning som helst och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot Villkor. Om du önskar avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda Tjänsten. Allabestämmelser i Villkoren som av sin natur ska överleva upphörandet ska överleva upphörandet, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantifriskrivningar, skadestånd och begränsningar av ansvar.

Ändringar av tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår tjänst, och alla tjänster eller material vi tillhandahåller via tjänsten, efter eget gottfinnande utan förvarning. Vi kommer inte att vara ansvariga om av någon anledning hela eller delar av tjänsten inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon period. Vi kan emellanåt begränsa tillgången till vissa delar av tjänsten, eller hela tjänsten, för användare, inklusive registrerade användare.

Ändringar av villkoren

Vi kan ändra villkoren när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på denna sida. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor. Din fortsatta användning av plattformen efter publicering av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida ofta så att du är medveten om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig. Genom att fortsätta att använda vår tjänst efter att eventuella ändringar har trätt i kraft, godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, är du inte längre behörig att använda tjänsten.

Återbetalningar

Vi utfärdar återbetalningar för kontrakt inom 30 dagar från det ursprungliga köpet av kontraktet.