Điều Khoản Dịch Vụ

Tiền Điện Tử:

2,117

Các Sàn Giao Dịch:

10

Vốn Hóa Thị Trường:

$2,120,510,893,508

Khối Lượng 24 Giờ:

$49,881,013,638

Báo Cáo Lỗi và Phản Hồi

Bạn có thể cung cấp thông tin và phản hồi về lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, vấn đề, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi trực tiếp tại [email protected] hoặc thông qua các trang web và công cụ của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) bạn sẽ không giữ lại, có được hoặc đòi hỏi bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác, quyền sở hữu hoặc quyền lợi khác nào đối với Phản Hồi; (ii) Công ty có thể có ý tưởng phát triển tương tự như Phản Hồi; (iii) Phản Hồi không chứa thông tin bảo mật hoặc thông tin độc quyền từ bạn hoặc bên thứ ba nào khác; và (iv) Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính bảo mật đối với Phản Hồi. Trong trường hợp việc chuyển quyền sở hữu cho Phản Hồi không thể thực hiện được do luật lệ bắt buộc áp dụng, bạn cấp cho Công ty và các chi nhánh của nó một quyền độc quyền, có thể chuyển giao, không thể thu hồi, miễn phí, có thể cấp phép, không giới hạn và vĩnh viễn để sử dụng (bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh, công bố, phân phối và thương mại hóa) Phản Hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào.

Bảo Hành

CÁC DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÔNG TY DƯỚI HÌNH THỨC 'NHƯ VẬY' VÀ 'NHƯ CÓ SẴN'. CÔNG TY KHÔNG ĐẶT RA HAY BẢO ĐẢM BẤT KỲ LOẠI NÀO, BẤT KỲ CẢI LẬP HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH CÁC DỊCH VỤ CỦA HỌ, HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC VẬT LIỆU ĐƯỢC BAO GỒM TRONG ĐÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY, NỘI DUNG CỦA CHÚNG, VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI ĐỀU Ở RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. CẢ CÔNG TY VÀ BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐỀU KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ ĐỘ HOÀN THIỆN, AN NINH, ĐÁNG TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, HOẶC SỰ CÓ SẴN CỦA CÁC DỊCH VỤ. MÀ KHÔNG HẠN CHẾ, CẢ CÔNG TY VÀ BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐỀU KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC TUYÊN BỐ RẰNG CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG CỦA CHÚNG, HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA NÀO NHẬN ĐƯỢC QUA CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG LỖI HOẶC LIÊN TỤC, RẰNG LOẠI BỎ LỖI SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA, RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ LÀM CHO NÓ CÓ SẴN ĐỀU KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC YẾU TỐ TỔN HẠI KHÁC HOẶC RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA NHẬN ĐƯỢC QUA CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC Kỳ Vọng CỦA BẠN. CÔNG TY NGHĨA LÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM CỦA MỌI LOẠI, CÓ HOẶC KHÔNG, ĐƯỢC BẢO ĐẢM, HOẶC KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG, KHÔNG XÂM PHẠM, VÀ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. ĐIỀU NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ DƯỚI LUẬT LỆ ÁP DỤNG.

Chính Sách Bản Quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản ứng với bất kỳ khiếu nại nào rằng Nội dung đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác ('Vi Phạm') của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt một người, và bạn tin rằng công việc có bản quyền đã được sao chép một cách vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email đến [email protected], với dòng chủ đề: 'Vi Phạm Bản Quyền' và bao gồm trong khiếu nại của bạn một mô tả chi tiết về cáo buộc Vi Phạm như mô tả chi tiết bên dưới, trong phần 'Thông Báo và Thủ Tục DMCA cho Các Yêu Cầu Vi Phạm Bản Quyền'. Bạn có thể chịu trách nhiệm về thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) đối với sự thiếu chính xác hoặc khiếu nại xấu ý về việc vi phạm bản quyền của bất kỳ Nội dung nào được tìm thấy trên và/hoặc thông qua Dịch vụ dưới bản quyền của bạn.

Chấm Dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và cấm truy cập Dịch Vụ ngay lập tức, mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm trước, theo quyền quyết định độc quyền của chúng tôi, vì bất kỳ lý do nào và không giới hạn, bao gồm nhưng không phải là vi phạm Điều Khoản. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể đơn giản là ngừng sử dụng Dịch Vụ. Tất cả các quy định của Điều Khoản mà theo bản chất của chúng nên tồn tại sau khi chấm dứt sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bảo đảm và hạn chế trách nhiệm.

Cuộc thi, Quay số và Khuyến mãi

Mọi cuộc thi, quay số hoặc các chương trình khuyến mãi khác (tổng hợp, 'Khuyến mãi') có sẵn qua Dịch vụ có thể được quy định bởi các quy tắc khác biệt so với Điều Khoản Dịch vụ này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Khuyến mãi nào, vui lòng xem xét các quy tắc áp dụng cũng như Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quy tắc của một Khuyến mãi xung đột với Điều Khoản Dịch vụ này, quy tắc của Khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Các Sử Dụng Cấm

Bạn có thể sử dụng Dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp và theo Điều Khoản. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ: 0.1. Bằng bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy tắc pháp luật quốc gia hoặc quốc tế nào. 0.2. Với mục đích khai thác, gây hại hoặc cố gắng khai thác hoặc làm hại đến trẻ em bằng cách tiếp xúc với nội dung không thích hợp hoặc theo cách khác. 0.3. Truyền tải hoặc huy động bất kỳ tư liệu quảng cáo hoặc quảng cáo, bao gồm bất kỳ 'thư rác', 'lancan', 'spam' hoặc bất kỳ hình thức kêu gọi tương tự nào khác. 0.4. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, một nhân viên của Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác. 0.5. Bằng bất kỳ cách nào vi phạm quyền của người khác, hoặc theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, đe dọa, gian lận hoặc có hại, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, không hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào khác. 0.6. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn chặn quyền sử dụng hoặc thưởng thức của bất kỳ ai đó đối với Dịch vụ, hoặc theo quyết định của chúng tôi, có thể gây hại hoặc làm tổn thương Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc làm cho họ phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, bạn đồng ý không: 0.1. Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể tắt, quá tải, gây hại hoặc làm suy giảm Dịch vụ hoặc can thiệp vào khả năng sử dụng thời gian thực của bất kỳ bên thứ ba nào thông qua Dịch vụ. 0.2. Sử dụng bất kỳ thiết bị tự động, robot hoặc phương tiện tự động khác để truy cập Dịch vụ với bất kỳ mục đích nào, bao gồm theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ. 0.3. Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích không được ủy quyền khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. 0.4. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào làm trở ngại với việc hoạt động đúng đắn của Dịch vụ. 0.5. Giới thiệu bất kỳ virus, ngựa toàn, giun sán, bom logic hoặc bất kỳ vật liệu nào khác có tính độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. 0.6. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, gây hại hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Dịch vụ, máy chủ trên đó Dịch vụ được lưu trữ, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với Dịch vụ. 0.7. Tấn công Dịch vụ thông qua cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. 0.8. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm tổn thương hoặc làm giả mạo xếp hạng của Công ty. 0.9. Cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của Dịch vụ.

Dùng Thử Miễn Phí

Bitculator có thể, theo quyết định duy nhất của mình, cung cấp một Đăng ký với thời kỳ Dùng thử miễn phí trong một khoảng thời gian hạn chế ('Dùng thử miễn phí'). Bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của bạn để đăng ký Dùng thử miễn phí. Nếu bạn nhập thông tin thanh toán khi đăng ký Dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí bởi Bitculator cho đến khi Dùng thử miễn phí kết thúc. Vào ngày cuối cùng của thời kỳ Dùng thử miễn phí, trừ khi bạn đã hủy Đăng ký của mình, bạn sẽ tự động bị tính phí các khoản phí Đăng ký áp dụng cho loại Đăng ký bạn đã chọn. Bất kỳ lúc nào và mà không cần thông báo trước, Bitculator giữ quyền (i) sửa đổi Điều Khoản Dịch vụ của Dùng thử miễn phí hoặc (ii) hủy bỏ Dùng thử miễn phí như vậy.

Giao tiếp

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông báo này từ chúng tôi bằng cách theo dõi liên kết hủy đăng ký hoặc gửi email đến [email protected].

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Bitculator (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chúng ta”)! Những Điều Khoản Dịch vụ này (“Điều Khoản”, “Điều Khoản Dịch vụ”) quy định việc sử dụng dịch vụ trang web của chúng tôi tại www.bitculator.com (cùng nhau hoặc mỗi cái “Dịch vụ”) do Bitculator vận hành. Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi cũng quy định việc sử dụng Dịch vụ của bạn và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi. Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm những Điều Khoản này và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi (“Thỏa thuận”). Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Thỏa thuận, và đồng ý tuân theo chúng. Nếu bạn không đồng ý với (hoặc không thể tuân theo) Thỏa thuận, vui lòng không sử dụng Dịch vụ, nhưng hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đến [email protected] để chúng tôi có thể cố gắng tìm giải pháp. Những Điều Khoản này áp dụng đối với tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Hoàn Tiền

Chúng tôi cung cấp hoàn tiền cho Hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua ban đầu của Hợp đồng.

Hạn Chế Trách Nhiệm

TRỪ KHI BỊ CẤM BỞI LUẬT LỆ, BẠN SẼ GIỮ CHÚNG TÔI VÀ CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ TỔN THƯƠNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, HÌNH PHẠT, ĐẶC BIỆT, TÌNH CỜ HOẶC BIẾN ĐỘNG NÀO, DÙ NÓ XUẤT HIỆN (BAO GỒM CẢ CÁC PHÍ LUẬT SƯ VÀ TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ VÀ KINH PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN PHIÊN TÒA VÀ TRỌNG TÀI, HOẶC TẠI PHIÊN TÒA HOẶC TRÊN LƯỢC SƯ, NẾU CÓ, DÙ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ QUYẾT ĐỊNH XÉT XỬ HOẶC TÀI PHÁT) , DÙ LÀ TRONG HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, LÀM ÁC, HOẶC HÀNH ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT KHÁC, HOẶC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở HÀNH VI NHẬP CƠ HỌC, CỐ Ý HOẶC XÂM PHẠM CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ LIỆU PHÁP, ĐIỀU LỆ, QUY TẮC HOẶC QUY ĐỊNH NÀO CỦA LIÊN BANG, BANG, HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, HOẶC VI PHẠM BẤT KỲ QUY ĐỊNH NÀO CỦA CÔNG TY.

Liên Hệ

Vui lòng gửi ý kiến phản hồi, bình luận, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email: [email protected] hoặc bằng cách sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không phải là sở hữu hoặc kiểm soát bởi Bitculator. Bitculator không kiểm soát được và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Chúng tôi không đảm bảo về những gì các tổ chức/người này cung cấp hoặc trang web của họ. Ví dụ, các Điều Khoản Sử Dụng được mô tả đã được tạo ra bằng PolicyMaker.io, một ứng dụng web miễn phí để tạo các văn bản pháp lý chất lượng cao. Trình tạo Điều Khoản và Điều Kiện của PolicyMaker là một công cụ miễn phí dễ sử dụng để tạo mẫu Điều Khoản Dịch vụ tiêu chuẩn xuất sắc cho trang web, blog, cửa hàng thương mại điện tử hoặc ứng dụng. BẠN NHẬN THỨC VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT NÀO GÂY RA HOẶC ĐƯỢC CHO LÀ GÂY RA BỞI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC PHỤ THUỘC VÀO BẤT KỲ NỘI DUNG, HÀNG HOÁ HOẶC DỊCH VỤ NÀO CÓ SẴN TRÊN HOẶC QUA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO.

Luật áp dụng

Những Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Đan Mạch, luật áp dụng này không phụ thuộc vào các quy định về mâu thuẫn luật lệ. Việc chúng tôi không áp dụng bất kỳ quyền lợi hoặc điều khoản nào trong những Điều Khoản này sẽ không được coi là một từ chối của những quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong những Điều Khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi một tòa án, các điều khoản còn lại của những Điều Khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Những Điều Khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch Vụ và thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đó nào chúng tôi có thể có về Dịch Vụ.

Miễn Trách Nhiệm và Phân chia

Bất kỳ việc từ chối nào từ Công ty về bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong Điều Khoản sẽ không được coi là một từ chối tiếp theo hoặc tiếp tục từ chối của điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc một từ chối của bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện khác nào, và bất kỳ sự thất bại nào của Công ty để đề xuất một quyền hoặc điều khoản dưới Điều Khoản sẽ không tạo thành một sự từ chối của quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác tuyên bố là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được vì bất kỳ lý do nào, điều khoản đó sẽ được loại bỏ hoặc giới hạn ít nhất có thể để những điều khoản còn lại của Điều Khoản tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và hiệu quả.

Mua sắm

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Dịch vụ (“Mua sắm”), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến Mua sắm của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đến, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn, ngày hết hạn của thẻ, địa chỉ thanh toán và thông tin vận chuyển của bạn. Bạn đại diện và bảo đảm rằng: (i) bạn có quyền pháp lý sử dụng bất kỳ thẻ nào hoặc phương thức thanh toán nào trong kết nối với bất kỳ Mua sắm nào; và (ii) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để hỗ trợ thanh toán và hoàn thành Mua sắm. Bằng cách gửi thông tin của bạn, bạn cấp quyền cho chúng tôi cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba này theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn vào bất kỳ thời điểm nào vì lý do bao gồm nhưng không giới hạn đến: sẵn có sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong mô tả hoặc giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn đặt hàng của bạn hoặc lý do khác. Chúng tôi giữ quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp.

Nội dung

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp một số thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc các tài liệu khác ('Nội dung'). Bạn chịu trách nhiệm cho Nội dung bạn đăng trên hoặc qua Dịch vụ, bao gồm tính hợp pháp, đáng tin cậy và phù hợp. Bằng cách đăng Nội dung trên hoặc qua Dịch vụ, bạn đại diện và bảo đảm rằng: (i) Nội dung là của bạn (bạn sở hữu nó) và/hoặc bạn có quyền sử dụng nó và quyền cấp cho chúng tôi các quyền và giấy phép như được cung cấp trong các Điều Khoản này, và (ii) việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc qua Dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công bố, quyền tác giả, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người hoặc tổ chức nào. Chúng tôi giữ quyền chấm dứt tài khoản của bất kỳ ai được phát hiện vi phạm bản quyền. Bạn giữ lại tất cả quyền của mình đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc qua Dịch vụ và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ những quyền đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm về Nội dung bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng trên hoặc qua Dịch vụ. Tuy nhiên, bằng cách đăng Nội dung sử dụng Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép để sử dụng, sửa đổi, thực hiện công cộng, hiển thị công cộng, sao chép và phân phối Nội dung đó qua và qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền cho chúng tôi để đưa Nội dung của bạn sẵn có cho các người dùng khác của Dịch vụ, những người cũng có thể sử dụng Nội dung của bạn dưới các Điều Khoản này. Bitculator có quyền nhưng không có nghĩa vụ để giám sát và chỉnh sửa tất cả Nội dung do người dùng cung cấp. Ngoài ra, Nội dung được tìm thấy trên hoặc qua Dịch vụ này là tài sản của Bitculator hoặc được sử dụng với sự cho phép. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải lại, tái sử dụng, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung đó, có thể là toàn bộ hoặc một phần, cho mục đích thương mại hoặc đối với lợi ích cá nhân, mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của chúng tôi.

Phân Tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của bên thứ ba để giám sát và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều Khoản bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Việc xem xét định kỳ những Điều Khoản này là trách nhiệm của bạn. Việc sử dụng tiếp theo của bạn trên Nền tảng sau khi đăng tải Điều Khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi. Bạn được mong đợi kiểm tra trang này thường xuyên để bạn nhận thức về bất kỳ thay đổi nào, vì chúng có hiệu lực đối với bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý tuân thủ theo những điều khoản đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không được ủy quyền sử dụng Dịch Vụ.

Thay Đổi Dịch Vụ

Chúng tôi giữ quyền rút lui hoặc sửa đổi Dịch Vụ của chúng tôi, và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp qua Dịch Vụ, theo quyền quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào mà toàn bộ hoặc một phần của Dịch Vụ không khả dụng vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch Vụ hoặc toàn bộ Dịch Vụ, đối với người dùng, bao gồm người dùng đã đăng ký.

Thay Đổi Phí

Bitculator, theo quyết định duy nhất của mình và bất cứ lúc nào, có thể sửa đổi các phí Đăng ký cho các Đăng ký. Bất kỳ thay đổi phí Đăng ký nào sẽ có hiệu lực vào cuối Chu kỳ thanh toán hiện tại. Bitculator sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước động cơ hợp lý về bất kỳ thay đổi nào trong các phí Đăng ký để bạn có cơ hội chấm dứt Đăng ký của mình trước khi thay đổi đó có hiệu lực. Việc sử dụng tiếp Dịch vụ của bạn sau khi thay đổi phí Đăng ký có hiệu lực sẽ đồng ý thanh toán số tiền phí Đăng ký sửa đổi.

Thông Báo và Thủ Tục DMCA cho Các Yêu Cầu Vi Phạm Bản Quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Luật Bản Quyền Nghệ Thuật Số (DMCA) bằng cách cung cấp cho Đại Diện Bản Quyền của chúng tôi thông tin sau đây bằng văn bản (xem 17 U.S.C 512(c)(3) để biết chi tiết thêm): 0.1. chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền để đại diện cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ; 0.2. mô tả về công việc có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm, bao gồm URL (tức là, địa chỉ trang web) của nơi công việc có bản quyền tồn tại hoặc một bản sao của công việc có bản quyền; 0.3. xác định URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi tài liệu mà bạn cho rằng bị vi phạm bản quyền nằm; 0.4. địa chỉ của bạn, số điện thoại và địa chỉ email; 0.5. tuyên bố của bạn rằng bạn tin tưởng chân thành rằng việc sử dụng có tranh chấp không được ủy quyền bởi chủ sở hữu quyền sở hữu bản quyền, đại diện của nó hoặc theo pháp luật; 0.6. tuyên bố của bạn, dưới mức án tử, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để đại diện cho chủ sở hữu bản quyền. Bạn có thể liên hệ với Đại Diện Bản Quyền của chúng tôi qua email tại [email protected].

Trí tuệ

Dịch vụ và nội dung gốc của nó (trừ Nội dung do người dùng cung cấp), tính năng và chức năng là và sẽ tiếp tục là tài sản độc quyền của Bitculator và các bên cấp phép của nó. Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật lệ khác của các quốc gia và nước ngoài. Thương hiệu của chúng tôi không thể được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng thuận trước bằng văn bản của Bitculator.

Tài Khoản

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn đủ 18 tuổi và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và hiện tại mọi lúc. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của bạn và mật khẩu, bao gồm nhưng không giới hạn việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính và/hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động nào xảy ra dưới tài khoản và/hoặc mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn có sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay một dịch vụ của bên thứ ba. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi bạn nhận thức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn mà không được ủy quyền. Bạn không được sử dụng tên của người khác hoặc tổ chức làm tên người dùng hoặc tên thương hiệu mà không có sự cho phép thích hợp. Bạn không được sử dụng tên người dùng nào là không phù hợp, tục tĩu hoặc obscen. Chúng tôi giữ quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định của chúng tôi mà không cần sự đồng thuận của chúng tôi.

Xác Nhận

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CHÚNG.

Đăng ký

Một số phần của Dịch vụ được tính phí theo cơ sở đăng ký ('Đăng ký'). Bạn sẽ được thanh toán trước theo chu kỳ đều đặn ('Chu kỳ thanh toán'). Chu kỳ thanh toán sẽ được thiết lập tùy thuộc vào loại kế hoạch đăng ký bạn chọn khi mua Đăng ký. Ở cuối mỗi Chu kỳ thanh toán, Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn theo những điều kiện hoàn toàn giống trừ khi bạn hủy nó hoặc Bitculator hủy nó. Bạn có thể hủy gia hạn Đăng ký của mình thông qua trang quản lý tài khoản trực tuyến hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng qua [email protected]. Một phương thức thanh toán hợp lệ là cần thiết để xử lý thanh toán cho Đăng ký của bạn. Bạn sẽ cung cấp cho Bitculator thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ có thể bao gồm nhưng không giới hạn đến tên đầy đủ, địa chỉ, thành phố, mã bưu chính hoặc mã zip, số điện thoại và thông tin phương thức thanh toán hợp lệ. Bằng cách gửi thông tin thanh toán như vậy, bạn tự động cho phép Bitculator tính phí tất cả các khoản phí Đăng ký phát sinh qua tài khoản của bạn cho bất kỳ phương tiện thanh toán nào như vậy. Trong trường hợp thanh toán tự động không thành công vì bất kỳ lý do nào, Bitculator giữ quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ ngay lập tức.